Xử lý Sân Vườn VTOP

  • Kiểm tra vị trí từ khóa bất kỳ bằng SERPLAB
  • Nếu vị trí < 100: bỏ qua
  • Nếu vị trí > 200: bổ sung nội dung ContentSEO
  • Dùng KeywordIO Tool, bổ sung nội dung từ khóa