Currently set to Index
Currently set to Follow

Traffic PageSEO

Tối ưu nội bộ

  • Đếm số lần xuất hiện của URL SEO để xác định mức độ ưu tiên (xem tab KeywordMap)
  • Đưa URL vào Ahrefs, lọc các từ khóa TOP 30
  • Dùng SERPLAB, tracking lại vị trí từ khóa realtime
  • Bắn textlink báo về các URL
  • Đẩy liên kết nội bộ về URL theo anchortext
  • Báo trùng lặp trong phần URL nội bộ (Conditional Formating – Duplicate Content

Tối ưu traffic

  • Chạy Google Adword
  • Chạy Facebook Ads
  • Chạy ZALO + Instagram + Youtube
  • Traffic4SEO – RTOOL