Tối ưu tốc độ

 • Hosting: ưu tiên hosting Việt Nam : AZDIGI / TINOHOST
 • Kiểm tra webserver:
  • Cài plugin Sucuri Security để check webserver ( xem trong phần Setting / Website Info)
  • Cài Light Speed Caches, nếu là webserver là Light Speed
  • Cài WPRocket, nếu webserver là Apache / nginx
 • Nén ảnh
  • Cài ShortPixel, API: API:DTctoEamzCs30gDdj3IG
  • Bỏ chọn Also include thumbnail ( ngốn dung lượng)
  • Convert PNG images to JPEG ( để giảm dung lượng)
  • Chuyển sang ảnh WebP (test lại thử, rồi tính sau)
 • Gỡ bỏ hoặc thay thế các plugin sau:
  • Askimet thành Antispam Bee