Currently set to Index
Currently set to Follow

Textlink báo

  • Kết nối Google Search Console với Rank Tracker
  • Tìm từ khóa có lượng Click cao
  • Nếu vị trí từ khóa < 10: bắn anchortext là từ khóa chính xác. Ví dụ: dịch vụ SEO
  • Nếu vị trí từ khóa > 10: bắn anchortext là từ khóa chính xác + thương hiệu. Ví dụ: dịch vụ SEO Quang Silic / dịch vụ SEO quangsilic.com
  • Kiểm tra link có die không? ( thử dùng ScrapeBox)