Testing

Onpage – Quân đề xuất

  • Dùng trình ẩn danh, nhập từ khóa SEO.
  • Thu thập:
    • Các cụm từ xuất hiện đồng thời với từ khóa trong tiêu đề.
    • Vào trong từ bài viết của đối thủ, tìm các cụm từ xuất hiện gần với từ khóa.
  • Đưa các từ khóa vào trong bài viết.