Risk

Đánh giá rủi ro ( đợt 1)

Đánh giá các yếu tố sau:

 • Mã nguồn
 • Nhận biết thương hiệu (thương hiệu chưa định danh / trùng thương hiệu)
 • Mức độ cạnh tranh
 • Hỗ trợ truyền thông  (báo chí, Google Ads, Facebook Ads, Youtube)
 • HTTPS
 • UX – UI
 • Sự đa dạng sản phẩm / dịch vụ ( > 6)
 • Lợi nhuận ngành hàng
 • Sự hợp tác của khách hàng
 • Ngân sách khách hàng

 

Đánh giá đợt 2 

 • Đánh giá vị trí từ khóa
  • Nếu số lượng từ  khóa TOP 200 < 30% – ngưng dự án.
 • Đánh giá Organic Traffic:
  • Nếu Organic Traffic + Lượt hiển thị không tăng tương xứng: ngưng dự án.