Request

  • Khi có nhu cầu, khách hàng hoặc đơn vị SEO viết yêu cầu, nội dung cụ thể, người yêu cầu và ngày yêu cầu.
  • Bên tiếp nhận ghi tên người thực hiện, hoàn thành công việc, và cập nhật ngày hoàn thành.