Plan Content GuestPost

  • Nhập tên miền đối thủ vào Ahrefs.
  • Vào phần Organic Keywords,  download bộ từ khóa về.
  • Giữ lại 3 cột: STT + Keyword + URL.
  • Remove Duplicate URL trước.
  • Remove Duplicate Keyword sau.
  • Kết quả cuối cùng là Plan GuestPost.