Currently set to Index
Currently set to Follow

Panda

  • Cài addon SEOQuake.
  • Vào phần Density của từng Page, giảm mật độ từ khóa ( nhóm 2, 3, 4 ký tự) xuống mức bình thường.