Currently set to Index
Currently set to Follow

Onpage

  • Chèn thêm liên kết nội bộ ( dùng cú pháp: từ khóa + site:domain)
    • Vị trí liên kết nội bộ, nằm cuối mỗi paragraph
  • Submit bài viết sau khi chỉnh sửa