Currently set to Index
Currently set to Follow

Mua Link Management

 • Đọc Tutorial ở đây
 • Cấu hình tên miền + trang web
 • Vào đây để tự chọn và mua link : https://cp.linksmanagement.com/view/get_offers_category
 • Chọn Category
 • Chọn Filter
  • Price: < 5 USD
  • DA, PA 10 – 20
  • Outlink < 10
  • Placement Percent: > 50%
 • Sort kết quả theo DA, PA, Price
 • Đặt link theo tháng trước để test kết quả
 • Chọn Unique:
  • Hiển thị domain: chọn Unique
  • Hiển thị cả URL: bỏ Unique
  • Dùng Ahrefs / Wayback Machine để check thử
 • Chọn Backlink để mua
 • Chọn LandingPageSEO + anchortext + [ nội dung trước 250 kí tự ]
 • Bỏ vào Cart + thanh toán

 

Mua backlink tự động

 • Đặc điểm:
  • Cấu hình 1 lần
  • Làm cho từng URL
  • chi phí tự động, cấu hình anchortext + backlink tự động

 

Kiểm tra backlink