Currently set to Index
Currently set to Follow

LSI2

Nghiên cứu từ khóa

  • Nhập từ khóa lĩnh vực vào Google Keyword Planner
  • Nhập từng từ khóa gợi ý vào KeywordAZ
  • Nhập các từ khóa vào SpinEditor, check All In Title (mở rộng)
  • Chọn các từ khóa ngách: Volume > 10 + All In Title < 5
  • SEO từ khóa ngách