Currently set to Index
Currently set to Follow

Keyword

 

Nghiên cứu từ khóa

 • Ranking Keyword  (ưu tiên cao)
  • Chỉnh lại Tiếng Việt, Desktop, Organic Keyword, Top 100
 • Google Search Console ( ưu tiên cao)
 • Keyword Planner
  • Vào Preferences, chọn CPC / SEO Data
  • Tạo nhóm từ khóa gốc ( từ 3 – 5 từ) , ví dụ: khóa học seo, dịch vụ seo, tư vấn seo
  • Nhập từng từ khóa một để có kết quả chính xác
 • Note: luôn chỉnh lại ngôn ngữ và vị trí Việt Nam + loại trừ các từ khóa đã có trong Keyword Sandbox

 

Lọc từ khóa

 • Trường hợp từ khóa quá nhiều
  • Ưu tiên giữ lại GSC, bỏ bớt Keyword Planner
  • Sort từ khóa theo Volume từ cao tới thấp, ưu tiên giữ lại từ khóa có Volume > 50
 • Vào Keyword Sandbox
  • Sort từ khóa theo Volume
  • Xóa các từ khóa không liên quan bằng Filter