Currently set to Index
Currently set to Follow

Google Ads

  • Copy Keyword từ tab Update Content qua tab Google Ads
  • Viết mẫu quảng cáo theo mẫu có sẵn
    • Gom nhóm các từ khóa vào mẫu quảng cáo
    • Tham khảo cách viết đối thủ ( Google Ads + SEO)
  • Chạy Google Ads, TEST ADS
  • Chỉnh lại tiện ích mở rộng sau