General

  • Thông tin doanh nghiệp
  • Thông tin sản phẩm, dịch vụ chính
  • Chân dung khách hàng
  • Các đối thủ (trực tiếp, gián tiếp)
  • KPI mong muốn (traffic, vị trí từ khóa, đơn hàng, sự phổ biến thương hiệu…)
  • Các vấn đề đang gặp phải
  • Thông tin liên hệ (họ tên, SĐT, email…)