Check KeywordMap

Gọi URL mong muốn là URL 1, URL đang lên TOP là URL 2.

 • Dùng SERPLAB, check vị trí từ khóa & URL 2.
 • Sort cột URL 2, so sánh từ khóa, URL 2  và URL 1.
 • Các trường hợp:
  • Nếu URL 2 = URL 1 : okie
  • Nếu URL 2  khác URL 1:
   • Nếu vị trí URL 2 < 30: chuyển URL 2 sang URL 1.
   • Nếu vị trí URL 2 > 200 (không nằm trong TOP 200): viết bài viết mới.
   • Nếu vị trí 30 < URL 2 < 200: tiếp tục theo dõi.

 

Với website đã có từ trước, cần thống nhất URL mong muốn và URL đích

 • Lựa từ khóa đang có vị trí TOP 10
 • Kiểm tra ý nghĩa cúa từ khóa với URL lên TOP tương ứng
 • Thay thế URL 1 bằng URL 2 tương ứng với từ khóa đó
 • Thay đổi toàn bộ các URL 1 (cũ) bằng URL 2 tương ứng
 • Tô đỏ từ khóa để nhận biết