Cách Submitlink

  • Nhập tên dự án – Ngày submit link. Ví dụ: Quang Silic – 10/11/2019.
  • Phần URL, dán toàn bộ Backlink vào.
  • Phần Dripfeed. Chọn 3 / 5/ 7 / 10 ngày, tùy vào số lượng backlink.

  • Chọn Start upload.