Cách dùng LarIndex

Tạo mới Project

Submit link

  • Vào Tính năng, chọn Quản lý dự án.
  • Chọn dự án cần tiến hành.
  • Chọn Liên kết, dán link cần submit.
    • Hệ thống sẽ tự động loại trừ link trùng lặp.

Kiểm tra index

  • Vào Project cần kiểm tra.
  • Nhấn nút tick chọn (ở đầu), chọn Kiểm tra Index tự động.