Buildlink Trello

  • Bấm Tạo bảng mới. Đặt tên cho Bảng là tên dự án. Ví dụ: Dịch vụ SEO Quang Silic.
  • Chọn chế độ hiển thị Công khai (quan trọng).

  • Nhập tiêu đề danh sách. Ví dụ: TO DO 1, TO DO 2, TO DO 3.
  • Chọn Thêm thẻ. Nhập tiêu đề cho thẻ này. Ví dụ: SEO.

  • Nhập nội dung buildlink vào phần Mô tả.