Báo cáo Traffic

  • Thời gian, chọn lại ngày bắt đầu là đầu – ngày kết thúc là ngày đầu tháng ( mùng 1) và cuối tháng (thường là ngày 30).

  • Điền traffic vào tab Traffic.