Currently set to Index
Currently set to Follow

Audit ContentSEO

Lấy dữ liệu

 • Lưu ý: Kết nối GA + GSC + Ahrefs trước khi quét SCF (lấy GSC cho chắc ăn, vì lượng Traffic của Ahrefs không quá chính xác, chỉ có RefDomain là cần Ahrefs)
 • Dùng bộ lọc Filter của SCF:
  • Internal: Lọc HTML (để lấy text)
 • Cài đặt Google Search Console ( GSC) & Google Analytics ( GA) vào web (xem lại có cần GA và Ahrefs hay không?)
 • Chạy Screaming Frog ( SG) , chọn bọ Google Mobile.
  • Kết nối GSC vào Screaming Frog.
  • Kết nối GA vào Screaming Frog, chọn segment Organic Traffic.
  • Kết nối Ahrefs với Screaming Frog.
  • Thời gian: 3 tháng gần đây nhất.
 • Sort, xóa bớt dữ liệu, xóa các cột, giữ lại:
  • Address , Title , Word Count, Clicks, URL SEO (bổ sung)
 • Lấy dữ liệu RefDomain của Ahrefs (dùng Batch Analytist)
 • Chọn View, Freeze Panels.
 • Đánh giá
  • Thin Content: Word Count < 800
  • Duplicate Content: Dùng Conditional Format, bôi màu các ô trùng lặp H1
  • Low Traffic: Click = 0
  • Low RefDomain: RefDomain = 0

 

Xử lý

 • Thứ tự xử lý: Duplicate, Thin Content, Low Traffic, Low RefDomain
 • Duplicate:
  • Gom bài, 301 redirect về bài gốc
 • Thin Content
  • Nghiên cứu từ khóa + bổ sung nội dung hoặc
  • Gom bài viết, 301 redirect về bài viết tổng hợp nếu gom được
  • Bổ sung nội dung nếu không gom được
 • Low Traffic
 • Low RefDomain
  • Nếu là URLSEO: bắt buộc buildlink
  • Nếu không là URLSEO: bỏ qua